ارزش‌هایی که به آنها پای‌بندیم

  • اولویت بخشیدن به خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین (در مقایسه با سایر نقاط جهان) در کلیۀ امور پژوهشی، تبلیغاتی، ترویجی و اجرایی
  • تأکید بر حفظ، مستندسازی، احیا و بازآفرینی فرهنگ اصیل تهیه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی
  • استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی حوزۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی در جهت اعتلای درک متقابل و صلح جهانی
  • تأکید بر مفاهیم مشارکت و همکاری در سطح ملی و بین‌المللی
  • استفاده از ظرفیت‌های حوزۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی در جهت توسعۀ حوزه‌های دیگر از قبیل گردشگری، بهداشت و سلامت، کارآفرینی و سایر موارد