مأموریت ما

مطالعه، ترویج، معرفی و ارتقاء جایگاه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی و آداب و روش‌های تهیه و مصرف آنها در سطح ملی و بین‌المللی، و ارتقاء کیفیت آماده‌سازی، ارائه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های رایج در ایران