چشم‌انداز باشگاه

تشکیل معتبرترین مرجع جهانی مطالعه، معرفی، آموزش و ترویج تهیه، ارائه و  مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین