معرفی کتاب

متون و منابع فراوانی در زمینۀ موضوعات مرتبط با خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، اعم از روش‌های آشپزی و تهیۀ انواع خوراک و نوشیدنی، در جهان و از جمله در ایران پدید آمده است. در این بخش به مرور به معرفی کتاب‌ها، مقالات و سایر مواد کتابخانه‌ای موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و این کار را از کتاب‌های نوشته‌شده در ایران دربارۀ غذا و آشپزی، شامل غذاهای محلی نقاط مختلف ایران، شروع می‌کنیم.

فهرست زیر به تدریج تکمیل می‌شود و فهرست‌های دیگر دربارۀ موضوعاتی مانند صنایع غذایی، سلامت و ایمنی غذا و غیره هم به این قسمت افزوده خواهد شد.

اشپز و اشپزخانه

آشپز و آشپزخانه

آشپزی در هر جامعه، بنابر ماهیت فرهنگی، اقلیمی و نظام معیشتی مردم آن جامعه، دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از ظرافت‌های فنی و هنری است که با به‌کارگیری آنها در فرایندی سازمان‌یافته، مواد خام خوردنیِ دردسترس، آماده برای طبخ و تولید غذا می‌شوند. همۀ فرایند آشپزی از مرحلۀ طبیعی و خام‌بودگی مواد تا مرحلۀ پختگی و فرهنگی‌شدن آنها در فضایی به‌نام «مطبخ» یا «آشپزخانه» انجام می‌پذیرد. دستاورد و محصول این فرایند ...بیشتر بخوانید

کارنامه خورش

کارنامۀ خورش اثر نادر میرزاقاجار، به گفتۀ اعتمادالسلطنه «کتابی است در انواع اطعمه و الوان اغذیۀ ایرانی و کیفیت طبخ  ترکیب و ترکیب هریک از آش‌ها و خورش‌ها و هرگونه پختنی‌های مردم این مملکت از اهالی حضاره و ایلات رَحاله… و به فارسی خالص برنگاشته». ولی این اثر بدیع، تنها دستوری برای پخت غذا نیست بلکه فرهنگ‌نامه‌ای از آداب و رسوم، روابط اجتماعی و اصطلاحات عامۀ مردم ایران است. امروزه ...بیشتر بخوانید