معرفی کتاب

اشپز و اشپزخانه

آشپز و آشپزخانه

آشپزی در هر جامعه، بنابر ماهیت فرهنگی، اقلیمی و نظام معیشتی مردم آن جامعه، دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از ظرافت‌های فنی و هنری است که با به‌کارگیری آنها در فرایندی سازمان‌یافته، مواد خام خوردنیِ دردسترس، آماده ... بیشتر بخوانید

کارنامه خورش

کارنامۀ خورش اثر نادر میرزاقاجار، به گفتۀ اعتمادالسلطنه «کتابی است در انواع اطعمه و الوان اغذیۀ ایرانی و کیفیت طبخ  ترکیب و ترکیب هریک از آش‌ها و خورش‌ها و هرگونه پختنی‌های مردم این مملکت ... بیشتر بخوانید